Wedstrijdreglement

Artikel 1 - Wedstrijden
Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Rules Limited en de local rules zoals bepaald door de Handicap- en Regelcommissie.

 
Artikel 2 - Wedstrijdreglement
Voor wedstrijden, georganiseerd door of namens de Golfclub Almkreek is daarnaast dit algemeen wedstrijdreglement van kracht.
 
Artikel 3 - Aanvullende informatie
Aanvullende informatie en/of regelgeving wordt, voor zover nodig, aangegeven bij de wedstrijdinformatie op onze website.

 
Artikel 4 - Wedstrijdleiding
De verantwoordelijke wedstrijdleider staat aangegeven bij de wedstrijdinformatie op onze website.
 
Artikel 5 - Holes
Het aantal te spelen holes wordt voor de wedstrijd duidelijk aangegeven.

 
Artikel 6 - Deelnemers
 1. Deelname aan de wedstrijden, georganiseerd door Golfclub Almkreek, is voorbehouden aan leden van de vereniging, tenzij anders wordt vermeld.
 2. Deelname aan een wedstrijd kan beperkt worden tot een bepaalde handicapgroep, geslacht of leeftijd.
 3. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn actuele handicap en dient deze, indien nodig, door te geven aan de wedstrijdleiding.
Artikel 7 - Aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers staat vermeld bij de wedstrijdinformatie op onze website.

 
Artikel 8 - Inschrijven
 1. Inschrijving kan individueel via onze website en via de zuil in het clubhuis.
 2. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers wordt men automatisch geplaatst op de reservelijst, die op volgorde van inschrijving wordt gebruikt om opengevallen plaatsen op te vullen. Dit dient men zelf te controleren aan de hand van de startlijst.
 3. Deelnemers die voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn wensen te annuleren, kunnen dit doen via onze website of via de zuil in ons clubhuis.
 4. Deelnemers die na het verstrijken van de inschrijvingstermijn wensen te annuleren, dienen hiervoor contact op te nemen met de wedstrijdleiding.
Artikel 9 - Verhindering
 1. Is men verhinderd om te spelen, dan laat men dit onmiddellijk, doch uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd, weten aan de wedstrijdleider, wiens naam en telefoonnummer bij de wedstrijdinfo op onze website staat vermeld.
 2. Indien men wegblijft zonder bericht van verhindering of indien de termijn hiervoor reeds verstreken is zonder zéér dringende reden, kan de wedstrijdleiding voorstellen tegen de speler disciplinaire maatregelen te nemen. Zie hiervoor artikel 23 Disciplinaire Maatregelen.
 3. Indien een speler zonder geldig excuus de wedstrijd voortijdig verlaat, zal de wedstrijdleiding eveneens  tegen de speler disciplinaire maatregelen voorstellen. Zie hiervoor artikel 23 Disciplinaire Maatregelen.
 4. Indien een speler met een geldig excuus (blessure, familieomstandigheden, enzovoorts) de wedstrijd voortijdig verlaat, volgen er geen disciplinaire maatregelen. Dit is ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
 5. Bovendien zal de scorekaart als “No return” worden beschouwd (geeft HCP aanpassing bij qualifyingwedstrijd).
 6. Arbitraire zaken zijn ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. 
Artikel 10 - Starttijden
 1. Starttijden staan vermeld op de startlijst. Deze wordt gepubliceerd op onze website en is ook te zien op de zuil in het clubhuis.
 2. Men dient zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd (bij inloopwedstrijden uiterlijk 30 minuten voor de laatste starttijd van deze wedstrijd) bij de wedstrijdleiding te melden en zijn inschrijfgeld te voldoen.
 3. Men dient uiterlijk 10 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn bij de afslagplaats waarop de ronde gestart moet worden.
 4. Indien een speler, klaar om te spelen, binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats aankomt en er geen omstandigheden zijn die het niet opleggen van de straf van diskwalificatie rechtvaardigen, zoals bepaald in regel 33.7 volgens de Rules of Golf, dan is de straf voor het niet op tijd starten verlies van de eerste hole in matchplay of twee strafslagen op de eerste hole in strokeplay, in plaats van diskwalificatie.
Artikel 11 - Inschrijfgeld
Het verschuldigde inschrijfgeld staat vermeld bij de wedstrijdinformatie op onze website.

 
Artikel 12 - Qualifying wedstrijd
 1. Tijdens qualifying wedstrijden moeten de kaarten gemarkt worden door een bevoegd marker.
 2. Indien een wedstrijd qualifying is, is deze wedstrijd voor alle deelnemers in de desbetreffende handicapgroep een qualifying wedstrijd.
 3. Is een wedstrijd non-qualifying, dan is het mogelijk om individueel een qualifying kaart te lopen tijdens deze wedstrijd. De baan dient qualifying te zijn en de marker dient bevoegd te zijn. De speler moet zelf in het systeem de qualifying kaart aanmelden.
 4. Bij winter- of werkgreens dient te allen tijde uitgeholed te worden.
Artikel 13 - Oefenen op de wedstrijdbaan
Op dagen dat er avondwedstrijden worden gespeeld is regel 7.1b volgens de Rules of Golf niet van toepassing.

 
Artikel 14 - Wedstrijdzaken
 1. Vooraf aan de wedstrijd zijn spelers verplicht hun scorekaarten uit te wisselen en de scores van zowel speler als marker te noteren.
 2. Scorekaarten dienen onmiddellijk na het betreden van het clubhuis, uiterlijk 20 minuten na het beëindigen van de ronde, bij de wedstrijdcommissie te worden ingeleverd voor verwerking van het resultaat.
 3. Tevens dienen de scores ingebracht te worden op de zuil in ons clubhuis. Het inbrengen van de score doet men tezamen met de marker, nadat de scorekaart met de marker gecontroleerd is.
 4. Niet ingeleverde scorekaarten zullen worden geregistreerd als een “No return” (dit geeft een handicap aanpassing bij een qualifying wedstrijd), evenzo de niet ingevulde scorekaarten.
 5. Indien een speler een prijs heeft gewonnen in een wedstrijd en niet aanwezig is bij de prijsuitreiking vervalt het recht op de prijs voor deze speler.
Artikel 15 - Plaatselijke regels
 1. Voor wedstrijden georganiseerd door Golfclub Almkreek gelden de plaatselijke regels, zoals vermeld op de website onder  Golfpark -> golfen -> plaatselijke regels.
Artikel 16 - Afslagplaatsen
Per wedstrijd wordt aangegeven van welke afslagplaats er door wie gespeeld wordt en of hier een keuze in is. De keuze moet dan bij het inschrijven via de website of de zuil bij de opmerkingen worden aangegeven of eventueel aan wedstrijdleiding worden gemeld bij het aanmelden voor de wedstrijd.  

 
Artikel 17 - Sluiting van de baan
Tijdens wedstrijden is de eerste tee voor niet wedstrijdspelers gesloten voor de periode waarop de wedstrijd zonder vertraging vanaf de eerste flight tot de laatste kan starten. In het geval van een shotgunstart kan de baan geheel of gedeeltelijk zijn gesloten.

 
Artikel 18 - Beslissing bij gelijk spel
 1. In geval van gelijke uitslagen bij een wedstrijd met handicap-verrekening, wint de deelnemer met de laagste playing handicap. Leidt dit alsnog niet tot een beslissing, dan zijn de laatste 9 holes beslissend. Mocht ook dit niet tot een beslissing leiden dan zijn de laatste 6, 3 of 1 hole(s) beslissend.
 2. In geval van gelijke uitslagen bij een strokeplaywedstrijd wint de deelnemer met de beste score op de laatste 9 holes. Mocht dit niet tot een beslissing leiden dan zijn de laatste 6, 3 of 1 hole(s) beslissend.
 3. Uitzondering geldt voor de Clubkampioenschappen Strokeplay. Bij een gelijke uitslag van de beste twee deelnemers volgt een sudden death play-off beginnend op hole 17, gevolgd door hole 18, enz. tot de winnaar bekend is. Bij een gelijke uitslag voor de andere plaatsen zijn de laatste 9 holes beslissend. De deelnemer met de beste score wint. Mocht ook dit niet tot een beslissing leiden dan zijn de laatste 6, 3 of 1 hole(s) beslissend.
 4. Indien een kampioenschap gespeeld wordt over meerdere rondes dienen de resultaten van de laatste 9 holes (danwel 6,3, of 1 hole(s)) van deze rondes bij elkaar geteld te worden waarna de speler met de beste (bij elkaar getelde) score wint.
Artikel 19 - Gevolgen van onsportief gedrag
 1. Bij onsportief gedrag, het zich niet houden aan de normale fatsoensregels, enzovoorts, kan de   wedstrijdcommissie en/of het bestuur een straf opleggen overeenkomstig regel 33.7 van de Rules of Golf.
 2. Tevens kan de wedstrijdcommissie en/of het bestuur besluiten om tegen het lid disciplinaire maatregelen te nemen. Zie hiervoor artikel 23 Disciplinaire Maatregelen van het wedstrijdreglement
Artikel 20 - Veranderingen
De wedstrijdcommissie behoudt, in samenspraak met de handicap- en regelcommissie, zich het recht voor om veranderingen in het programma aan te brengen zonder voorafgaande publicatie, echter wel met een mededeling aan de spelers van een wedstrijd.
 
Artikel 21 - Handicarts en caddies
 1. Bij wedstrijden mag men alleen handicarts gebruiken indien de gebruiker bij inschrijving voor de wedstrijd in het bezit is van een gebruikerskaart. Tenzij de commissie anders bepaalt.
 2. Tenzij de commissie anders bepaalt, mogen de spelers gebruik maken van maximaal 1 caddie.
 3. Een caddie heeft minimale handicap van 54 en een amateurstatus.
Artikel 22 - Niet voorzien
In zaken waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie na alle betrokken partijen te hebben gehoord.
 
Artikel 23 - Disciplinaire Maatregelen
 1. In diverse artikelen wordt gesproken over disciplinaire maatregelen. Dit kan zijn een waarschuwing, of een schorsing voor een bepaalde periode van deelname aan alle door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden.
 2. De wedstrijdcommissie en/of het bestuur geeft de gegevens van het betreffende lid door aan de wedstrijdcommissaris die ervoor zorgt dat het betreffende lid door de secretaris schriftelijk op de hoogte gebracht wordt van de maatregel.
Artikel 24 - Winterregels
 1. Indien door de exploitant voorgeschreven wordt de bal te plaatsen of op te teeën in de winterperiode van 1 november tot 30 april op het kort gemaaide gedeelte door de baan, moet de bal geplaatst of opgeteed worden binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, echter niet dichter bij de hole. Nadat de bal is verplaatst of geplaatst, is hij in het spel en mag niet opnieuw worden geplaatst.
 2. Straf van overtreding: Strokeplay 2 slagen, Matchplay verlies van hole.
 3. Indien wintergreens in gebruik zijn, dient er uitgeholed te worden. Onder deze omstandigheden moet de zomergreen als GUR beschouwd worden en gelden de lokale regels voor de GUR.
 4. Bij bijzondere omstandigheden kunnen winterafslagplaatsen gemaakt worden en is men verplicht deze te gebruiken.
Artikel 25 - Algemene regels wedstrijdleiding
 1. Indien gebruik gemaakt wordt van meer dan één wintergreen over 9 holes, is de wedstrijd non-qualifying. Het is mogelijk dat één green over 9 holes buiten gebruik is wegens omstandigheden en gebruik gemaakt moet worden van een wintergreen. In dat geval kan de wedstrijd nog steeds qualifying zijn. Hierbij moet echter wel uitgeholed worden. Over 9 holes hoeft dit niet dezelfde green te zijn.Ter verduidelijking, het is dus toegestaan dat in een 18 holes wedstrijd 2 wintergreens voorkomen. Op elke lus 1 wintergreen.
 2. Slecht weer (b.v. harde wind, regen enzovoorts) is op zich geen reden een wedstrijd vooraf “Non Counting” (N/C) te verklaren. Extreem slecht weer, dat zowel de baanconditie als de scores sterk negatief beïnvloedt, kan wel zo’n reden zijn. De wedstrijdcommissie brengt advies uit; de handicap & regelcommissie beslist (EGA Handicap Systeem, Artikel  15.2C (v) en 13.9).
 3. Een marker is een persoon met: (EGA Handicap Systeem art. 2.20):
 • Een EGA Handicap of
 • Een Handicap van een door de NGF erkende Zusterfederatie of
 • Iemand die het regelexamen met succes heeft afgelegd, maar nog geen handicap heeft.
Datum Algemeen wedstrijdreglement
Namens de wedstrijdcommissie, 24 april 2017.